ចាប់ផ្ដើមពី
  មានបញ្ហា?​ ទាក់ទងមក +855 96 900 0808

កម្មវិធីលក់អចលនទ្រព្យដំណាច់ឆ្នាំ

Don't miss the biggest property sales event in 2020 in Cambodia on new developments and resale properties.

ហេតុអ្វីអ្នកគួរចូលរួម

ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសបំផុតលើអចលនទ្រព្យទាំងអស់ គម្រោង និងអចលនទ្រព្យទាំងអស់នៅក្នុងគេហទំព័រនេះនឹងផ្តល់ជូនការបញ្ជុះតម្លៃដែលពិសេសបំផុត​ និងមានតែឱកាសម្តងនេះតែប៉ុណ្ណោះ។
ទិញអចលនទ្រព្យថ្មី និងលក់បន្ត Realestate.com.kh has brought together all the major developments and high-return resale properties in Cambodia.
Online Event for Free Entry Sit in the comfort of your home and browse through the developments and properties listed on the site to secure discounts.

ចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងកម្មវិធី!

?